Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Kod RWA

5572

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,

-kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,

-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Wójt Gminy Giżycko.

Decyzję Wójta doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Ostateczna decyzja Wójta Gminy Giżycko jest wiążąca dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 t.j.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku wraz z decyzją Wójta Gminy Giżycko orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 484
20 kwietnia 2020 09:18 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 09:13 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
01 czerwca 2017 08:11 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany