Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Kod RWA

5572

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,

-oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,

pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty

Podanie, załącznik oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Inne informacje

Ostateczna decyzja Wójta Gminy Giżycko ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem wojskowy komendant uzupełnień powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające odroczenie z innego tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy następujących po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość tego powołania (art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zmianami).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 518
20 kwietnia 2020 09:30 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 08:41 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
01 czerwca 2017 08:53 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany