Dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRACODAWCÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że  w odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 

1) podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia;

2) celem ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo oświatowe dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

3) ich podanie jest warunkiem podjęcia i realizacji działań, których wniosek dotyczy, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

4) ich administratorem jest Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33;

5) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail biuro@inbase.pl;

6) podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa i konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

7) dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora;

8) będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania administracyjnego wszczętego ww. wnioskiem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

9) nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

 

 Pracodawca ma prawo do:

1)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

3)      przenoszenia swoich danych osobowych,

4)      cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2018 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Janowska
Ilość wyświetleń: 269
13 sierpnia 2018 14:56 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 14:56 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2018 14:54 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany