Dofinansowanie wypoczynku letniego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)       Aministratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator);

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: biuro@inbase.pl  bądź nr telefonu 22 350 01 40;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie kwalifikacji   na pólkolonie letnie.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)  

4)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu  realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia            lub ograniczenia przetwarzania;

7)       Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie żądania.

9)     Ww oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji,           w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2019 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Janowska
Ilość wyświetleń: 139
09 maja 2019 14:07 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2019 14:06 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2019 14:06 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany