Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wniosku dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIASZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o p

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do jeziora Tajty w obrębie geodezyjnym Wrony, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN 0,4/0,23 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie ar

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gajewo

RRG.6845.58.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN 0,4/0,23 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obr. geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1/41, obręb geod. Kamionki

Giżycko, dnia 16 października 2019r. Nasz znak: RRG.6730.176.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY &nb

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy

Zatrzymaj banner przewijany