Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek

Giżycko, 23 grudzień 2015 rok RRG.6845.71.2015 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp.

Obwieszczenie o budowie filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną, instalacjami i przyłączami w m. Bystry, obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjn

Decyzja o budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst

Decyzja o budowie sieci kanalizacji sanitarnej: tłocznej i grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków w m. Gorazdowo, obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zatrzymaj banner przewijany