Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJT...

Obwieszczenie o decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 26/28 położonej w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.137.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybor Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLIX/526/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zapraszam do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór...

ZAPYTANIE OFERTOWE „PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH POMNIKA PRZYRODY „WOJCIECH” – DRZEWA Z GATUNKU DĄB SZYPUŁKOWY, ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR EW. 306/5, OBRĘB GAJEWO”

Giżycko, 08.10.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH POMNIKA PRZYRODY „WOJCIECH” – DRZEWA Z GATUNKU DĄB SZYPUŁKOWY,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa linii kablowej SN, linii kablowej nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 10/5, 10/4, 19, 177, 341, 299, 12/6 położonych w obrębie geodezyjnym Upałty, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.35.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE25mm do działki w miejscowości Sulimy, Gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.45.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na działce o nr geodezyjnym 129/11 położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.33.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa instalacji ppoż wraz z punktem czerpania wody na Jeziorze „Upałckie Małe” na cele zabezpieczenia Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 73 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko oraz działce o nr geodezyjnym 250 stanowiącej Jezioro Upałckie Małe, położonej w obrębie Upałty, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.37.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany