Komunikaty (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie odwołania od decyzji z dnia 27.02.2020 r. znak: RRG.6220.4.2015.52 o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4 obręb Antonowo, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Giżycko z dnia 03.04.2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Giżycko w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Giżycko wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wynikającego z zakażenia wirusem SARS CoV 2 zarządzam co następuje: §1. 1. Określam szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Spytkowo XVI, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki nr 300, obręb ewidencyjny Spytkowo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) WÓJT GMINY GIŻYCKO

Obwieszczenie do stron o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2020 r. decyzji znak: RRG.6220.15.2019.5 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Spytkowo XVI, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki nr 300, obręb ewidencyjny Spytkowo.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Guty, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256)

Zatrzymaj banner przewijany