Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 664 m, szafki SOU oraz 20 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Giżycko dnia 4.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.8.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Gajewo 202 0,1792 ha OL1G/00016906/1 działka ogrodowa (ogórek przydomowy) 01.09.2018r. - 31.08.2021r. 35,84...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną w Wilkasach, gmina Giżycko

Giżycko, dnia 26.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 19.03.2018 r. RRG.271.4.2018.RC.2 Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/154 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Giżycko, dnia 06 marca 2018r. Nasz znak: RRG.6730.264.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 660 m, szafki SOU oraz 20 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Giżycko dnia 05.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach działek nr 87/12, 87/29, 87/28, 87/27, 87/23, 87/22, 87/19 obręb geodezyjny Kozin, gmina Giżycko

Giżycko dnia 02.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 337/4, 337/5 OBRĘB WILKASY”

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 22 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - "WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 51/1, OBRĘB GAJEWO"

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.4.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 4 o pow. 49,50 m2 3...

Zatrzymaj banner przewijany