Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1/41, obręb geod. Kamionki

Giżycko, dnia 16 października 2019r. Nasz znak: RRG.6730.176.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY &nb

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z

Zaproszenie do składania ofert - roboty drogowe - utwardzenia terenu w ramach funduszy sołeckich

RRG.271.11.2019.RC.3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko zap

Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko”

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 §1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzi

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko

Giżycko, 15.10.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1a/2019 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zaprasza do złożenia ofert na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 21/2 i 22/4, obręb Bogaczewo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w Bogaczewie

RRG.6845.55.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany