Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego powstającego na składowisku odpadów położonym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz na przyległym składowisku miejskim w m. Spytkowo, gm. Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, działki nr ewid. 350/24, 350/25, 350/26, 3

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kamionki

RRG.6845.1.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś

Informacja Starosty Giżyckiego o wyłożeniu projektu modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Informacja Starosty Giżyckiego o wyłożeniu projektu modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy dz. 253/7, 253/77, 253/87

Nasz znak: RRG.6733.72.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

OGŁOSZENIE Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączami, przebudowa słupa w ist. linii napowietrznej w miejscowości Świdry, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.70.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kode

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z i dwóch przyłączy gazowych w obrębie geodezyjnym Antonowo dz. 168/15, 168/16, 168/3, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.69.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Zatrzymaj banner przewijany