Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs ofert na realizację w 2016 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku życia, zameldowanych na terenie Gminy Giżycko.

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13

Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu załatawienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kamionki

Giżycko, 20 styczeń 2016 rok RRG.6845.70.2015 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Wieś

Sześciolatki od 1 września 2016 r. mogą, ale nie muszą, iść do szkoły - istotne informacje o rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Od 1 września 2016 roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty (ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r., poz. 35). wprowadziła bardzo istotne zmiany dotyczące obowiązku szkolnego i edukacji przedszkolnej. Obowiązek szkolny: Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym...

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu kubatur osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Bystrym

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek

Giżycko, 23 grudzień 2015 rok RRG.6845.71.2015 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp.

Obwieszczenie o budowie filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną, instalacjami i przyłączami w m. Bystry, obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjn

Decyzja o budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst

Zatrzymaj banner przewijany