Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.55.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś

Zapytanie ofertowe na „opracowania dokumentacji technicznej – Mazurski Trakt Rowerowy”

Treść zapytania w załączeniu. Załączniki - Formularz ofertowy – zał. nr 1, - Oświadczenie o spełnianiu

Zapytanie ofertowe - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na : Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego. Droga zlokalizowana jest w Gajewie na terenie Gminy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kruklin

RRG.6845.52.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej Lp. Wieś

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia WJM 2020- Mazurska Pętla Rowerowa [ROZSTRZYGNIĘTE]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

ROZPOZNANIE CENOWE - wykonanie oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie doświetlenia drogowego m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną w następującym zakresie: Zadanie I a) Bogaczewo, doświetlenie drogi szutrowej, dotyczy działek nr: 121/25, 121/27, 121/29, 121/31, 259/10, 259/12, 259/3, b) Bogaczewo, doświetlenie...

ROZPOZNANIE CENOWE - Dostawa i montaż elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i małej architektury

RRG.271.17.2016.RC Giżycko, dnia 22.06.2016 r. Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów: placu zabaw, siłowni zewnętrznej małej architektury w miejscowościach: Antonowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w msc. Kąp, gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art....

Zatrzymaj banner przewijany