Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kruklin

RRG.6845.52.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej Lp. Wieś

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia WJM 2020- Mazurska Pętla Rowerowa [ROZSTRZYGNIĘTE]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

ROZPOZNANIE CENOWE - wykonanie oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie doświetlenia drogowego m. Bogaczewo, Guty, Kąp, Spytkowo ze zgłoszeniem i mapą inwentaryzacyjną w następującym zakresie: Zadanie I a) Bogaczewo, doświetlenie drogi szutrowej, dotyczy działek nr: 121/25, 121/27, 121/29, 121/31, 259/10, 259/12, 259/3, b) Bogaczewo, doświetlenie...

ROZPOZNANIE CENOWE - Dostawa i montaż elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i małej architektury

RRG.271.17.2016.RC Giżycko, dnia 22.06.2016 r. Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów: placu zabaw, siłowni zewnętrznej małej architektury w miejscowościach: Antonowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w msc. Kąp, gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art....

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w msc. Kąp, gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) WÓJT GMINY GIŻYCKO i...

Ogłoszenie transport komunikacji miejsko-gminnej

Wójt Gminy Giżycko zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1) nazwa i adres organizatora: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko 2) przewidywany...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV w m. Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23)

Zatrzymaj banner przewijany