Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Bystry, Gorazdowo

RRG.271.11.2018.RC2 Giżycko, 06.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Bystry, Gorazdowo, ...

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie.

Giżycko, dnia 01.08.2018 r. RRG.271.25.2018.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień,...

Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Wilkasy, Bogaczewo, Gajewo.

RRG.271.24.2018.RC Giżycko, 31.07.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Realizacja zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Wilkasy, Bogaczewo, Gajewo. ...

Komunikat Wójta Gminy Giżycko - trening systemów alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Wykonanie utwardzeń terenów

RRG.271.9.2018.RC2 Giżycko, 26.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4 obręb Antonowo, Gm. Giżycko.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJT GMINY...

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -uzbrojenie drogi w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na działkach o nr geodezyjnych 879, 337/1, 341/2, 346/1, 341/11, 341/22, 345/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.22.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci wodociągowej do działek nr 104/1 i 105/3 na działkach o nr geodezyjnych 192, 104/2 i 187 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.25.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci wodociągowej do działek nr 104/1 i 105/3 na działkach o nr geodezyjnych 192, 104/2 i 187 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.25.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany