Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4k i 10 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Pieczonki i Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

Wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane do 15 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, parter, pokój Nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,...

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami przystąpił do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy GMINY GIŻYCKO. Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących...

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami przystąpił do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy GMINY GIŻYCKO. Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. 1. Typy projektów: · przedsięwzięcia w zakresie...

ZARZĄDZENIE NR 67.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z kierunku byłej bazy PKS i Hydramet w Gajewie na działkach o nr geodezyjnych 208/6 i 208/3 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany