Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Wójta Gminy Giżycko - trening systemów alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Wykonanie utwardzeń terenów

RRG.271.9.2018.RC2 &nb

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4 obręb Antonowo, Gm. Giżycko.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJ

„Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko” w miejscowościach: Bogacko, Bogaczewo, Kamionki, Pierkunowo, Szczybały Giżyckie

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których wartość nie przekracza...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -uzbrojenie drogi w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na działkach o nr geodezyjnych 879, 337/1, 341/2, 346/1, 341/11, 341/22, 345/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.22.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną na działkach o nr geod. 130/1, 130/2, 128/9 w obrębie geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

Giżycko, dnia 13 lipca 2018r. Nasz znak: RRG.6733.27.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27

Zatrzymaj banner przewijany