Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku. Zakres zadania obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej : a) inwentaryzacja budynku, b) audyt energetyczny, c) projekt budowlany...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bystrym polegającej na budowie oddziałów przedszkolnych w części dobudowanej do istniejącego obiektu i powiązanej funkcjonalnie z istniejącą szkołą oraz przeniesieniu istniejącego garażu blaszanego na dz. o nr 6/17, obręb geod. Bystry, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy drogi gminnej – uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną ulicę Makową w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 120 m oraz 4 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4 kV o długości do 650 m, szafki SOU oraz 20 słupów oświetleniowych na działkach o nr 51/1, 189/1, 189/2 geodezyjnych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko

RRG.271.15.2018.RC Giżycko, dnia 25.05.2018 r ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Giżycko zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko” ...

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.05.2018R. W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKOW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz.2180, tj. z zm.) w załączeniu zamieszczamy, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżyc

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

OBWIESZCZENIE O DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI NR 24.2017 Z DNIA 11.12.2017 USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kablowej linii oświetlenia w miejscowości Kozin

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Zatrzymaj banner przewijany