Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kąp

RRG.6845.11.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Ogłoszenie - transport komunikacji miejsko-gminnej - publiczny transport zbiorowy

O G Ł O S Z E N I E transport komunikacji miejsko-gminnej Wójt Gminy Giżycko zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publ

OBWIESZCZENIE O WSZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLAGAJĄCEGO NA BUDOWIE I MODERNIZACJI NA ROWIE ZBIORNIKÓW, GROBLI ZIEMNYCH, BUDOWLI UPUSTOWYCHI PRZEPUSTÓW W UROCZYSKU "LAS MIEJSKI" NA TERENIE LEŚNOICTWA ZIELONY DWÓR, W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU "LAS MIEJSKI" NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związk z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

RRG.6845.7.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.6.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany