Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wykonanie zadaszenia nad 4 boksami na wysortowane odpady, budowa murowanego boksu na odpady niebezpieczne, wykonanie zadaszenia części placu w celu stworzenia wiaty, przeniesienie filtra Nestor poza budynek hali oraz wykonanie zewnętrznego kontenera i przeniesienie do niego sprężarki, zbiornika ciśnieniowego i pozostałych podzespołów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2086 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Świderskiej w Gajewie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2086 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Guty, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2086 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 215/3, 215/4 i 32/6 w miejscowości Upałty, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 15 kwietnia...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej nn 0,4kV, demontażu istniejącej linii napowietrznej, budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Urządzenie terenów zielonych w ramach funduszów sołeckich

RRG.271.9.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: urządzenie terenów zielonych w ramach funduszów sołeckich Przedmiot zamówienia: Urządzenie terenów zielonych w ramach funduszów sołeckich w miejscowościach:...

Dostawa znaków oraz progów zwalniających do siedziby zamawiającego.

Załącznik nr 5 do Regulaminu RRG.271.7.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa znaków oraz progów zwalniających do siedziby zamawiającego. Przedmiot zamówienia: Dostawa znaków oraz progów zwalniających do siedziby zamawiającego Termin...

Ogłoszenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkasy, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkasy, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Zatrzymaj banner przewijany