Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Sołdany i Pieczonki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

O G Ł O S Z E N I E regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy...

Nadzór nad zadaniem: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko

RRG.272.38.2018.RC Giżycko, 07.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Nadzór nad zadaniem: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o przystapieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko".

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz w związku z art....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi powiatowej nr 1289N

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. decyzji...

Zatrzymaj banner przewijany