Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji rozdzielczej w granicach działek o nr geodezyjnych 103/23, 103/31, 103/55, 571, 584, 587/1, 587/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 44/1, 144/4 położonych w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Upałty.

Giżycko, 06 luty 2019 r. RRG.6840.5.2019 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Forma zbycia 1 2 3 Upałty Upałty Upałty 241/6 241/7 241/8 0,2078 0,1791 0,1687 - - - OL1G/00050442/0 OL1G/00050442/0 OL1G/00050442/0 ...

Wykaz nieruchomości do sprzedaży położonych w miejscowości Gajewo.

Giżycko, 06 luty 2019 r. RRG.6840.4.2019 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Lp Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Forma zbycia 1 Gajewo 208/58 0,0419 - OL1G/00018549/4 60 000,00 zł Przeznaczona zgodnie z decyzją...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej w miejscowości Gorazdowo, w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Doba, obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI PROJEKTU GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2019-2025 DLA GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025 dla Gminy Giżycko Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do Uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XIX/195/2016 z dnia 17 marca...

Wykonanie robót w zakresie robót remontowych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowości Antonowo. Remont świetlicy w m. Antonowo

RRG.271.6.2019.RC.1 Giżycko, 11.02.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie robót w zakresie robót remontowych w ramach zadań funduszy sołeckich...

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadmości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2019

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2019. W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości...

Zatrzymaj banner przewijany