Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko”

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 §1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko

Giżycko, 15.10.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1a/2019 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zaprasza do złożenia ofert na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 21/2 i 22/4, obręb Bogaczewo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w Bogaczewie

RRG.6845.55.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w Wilkasach

RRG.6845.49.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -na budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, kanalizacji kablowej, linii światłowodowej w obrębie geodezyjnym Gajewo, Sulimy, Kąp, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu i

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nN 0,4 kV o długości 696 m i 18 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Zatrzymaj banner przewijany