Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko

RRG.271.26.2.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołe

Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa piłkochwytu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko

RRG.271.26.1.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa piłkochwytu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko

Giżycko, dn. 09.12.2019 r. Znak: RRG.6721.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo dla cmentarza i terenów przyległych do cmentarza

Giżycko, dn.09.12.2019 r. Znak: RRG.6721.3.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo dla cmentarza i terenów przyległych do cmentarza

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Doba

RRG.7140.22.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Wieś

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż piłkochwytów i urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko.

RRG.271.26.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż piłkochwytów i urządzeń steet workout w ramach fund

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

O G Ł O S Z E N I E regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym Wójt Gmin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 5kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kruklin, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV dł. ok. 593m i 18 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października...

Zatrzymaj banner przewijany