Komunikaty

Zapytanie ofertowe - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 tys. euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na : Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.

Droga zlokalizowana jest w Gajewie na terenie Gminy Giżycko i stanowi przedłużenie ul. Leśnej. Zadanie polega na:

Wykonaniu utwardzenia płytami drogowymi o wymiarach 1,3m x 3m przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający wskaże miejsca składowania płyt drogowych ( teren gmin miejskiej i wiejskiej w Giżycku ) z których Wykonawca przetransportuje je na miejsce wbudowania.

Teren drogi podlegający utwardzeniu należy wyznaczyć geodezyjnie.

Pyty należy ułożyć w/g załączonego do niniejszego zapytania schematu.

Długość drogi do utwardzenia 100,00m, szerokość 5,20m

Rzędne wysokościowe wykonania utwardzenia zawierają się pomiędzy rzędnymi początku ( rzędna istniejących płyt drogowych ) a rzedną końca (rzędna gruntu przy wejściu na cmentarz). Niweleta drogi musi posiadać jednakowe pochylenie podłużne na całej długości.

Teren należy tak sprofilować, aby płyty ułożyć z jednakowym pochyleniem podłużnym na całej długości drogi.

Płyty drogowe należy ułożyć na podbudowie minimum 20cm z kruszywa naturalnego kategorii gruntu I-II 0-31,5mm oraz podsypce umożliwiającej ułożenie płyt.

Dno koryta pod podbudowę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 a podbudowę do Is = 1,0.

Niepotrzebny urobek z robót ziemnych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Wykonawcy maja obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia celem wykonania prawidłowego szacunku ilości robót.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 14.10.2016 r.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1) w formie pisemnej, faxem (87/429 99 76), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl, lub w siedzibie Zamawiającego ewentualnie przesłać na adres Zamawiającego: do dnia 19.09.2016 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem: Oferta na „Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.”

Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową – musi więc obejmować wszystkie elementy i koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa, materiały, stawka VAT, itp.).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Wojciech Malitka – tel. 87/429 99 83

fax – 87/429 99 76

e-mail: ugg@ugg.pl

Załączniki do ogłoszenia:

druk oferty,

schemat graficzny ułożenia płyt.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Malitka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2016 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojtek Malitka
Ilość wyświetleń: 1184
13 września 2016 12:36 (Wojtek Malitka) - Opublikowanie dokumentu.
13 września 2016 12:35 (Wojtek Malitka) - Dodanie załącznika [schemat_ulozenia_plyt.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 września 2016 12:32 (Wojtek Malitka) - Dodanie załącznika [zalacznik_plyty_drogowe_2016.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany