Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych

 

Postępowanie prowadzone jest w na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
W związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Giżycko w 2017 i 2018 roku.
1. Zamawiający:
Urząd Gminy Giżycko ,ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, tel.087 429 99 60, fax : 429 99 76 mail: sekretariat@ugg.pl
2. Przedmiot zamówienia :
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 79.21.20.00 Usługa - przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych w zakresie:
1. Przygotowania planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego na 2017 rok do 30.11.2016 r., na 2018 rok do 30.11.2017 r.
2. przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych w dwóch jednostkach organizacyjnych w 2017 roku i dwóch audytów w 2018 roku
3. sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu za 2017 rok do 15 grudnia 2017 r. i za 2018 rok do 15 grudnia 2018 roku.
3. Termin wykonania:
1. Terminy poszczególnych zadań w 2017 roku i w 2018 roku zostały określone w ustępie 2 Przedmiot zamówienia.
2. Zaleca się przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu w poszczególnych latach w pierwszej połowie roku.
3. Zaleca się przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu w poszczególnych latach, najpóźniej w drugiej połowie danego roku.
4. skompletowanie dokumentacji audytowej oraz sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu do 15 grudnia odpowiednio 2017 roku i 2018 roku.
4. Opis warunków udziału:
Do zamówienia może przystąpić Wykonawca (audytor), który posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 4 audytów w okresie ostatnich 3 lat (w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r.) w samorządowych jednostkach organizacyjnych)** i spełnia, odpowiednio, następujące warunki :
1. Osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286(*) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp),
2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spełniająca warunki w art.286(*) ufp
3. Spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, która zatrudni do prowadzenia audytu wewnętrznego osoby spełniające warunki określone w art.286(*) ufp.
Wykonawca, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 (spółka) zobowiązany jest dysponować osobą(ami) – audytorem(mi), który(rzy)w okresie ostatnich 3 lat (w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r.) przeprowadził- każdy z nich z osobna - co najmniej 4 audyty w samorządowych jednostkach organizacyjnych i który(rzy) będzie(będą) wykonywać niniejsze zamówienie.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez Wykonawcę:
1. Formularz ofertowy – Druk nr 1 .
2. Oświadczenie Wykonawcy(audytora wewnętrznego) o spełnianiu warunków z art. 286 ufp w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych, niekaralności , wyższego wykształcenia , posiadanych kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
3. Przedłożenie dokumentu(ów) potwierdzającego posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu ( certyfikat, uprawnienia …).
4. Przedłożenie oświadczenia (audytor)– Druk nr 3 o wykonanych w okresie ostatnich 3 lat tj. w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. co najmniej 4 audytów w samorządowych jednostkach organizacyjnych na potwierdzenie posiadania doświadczenia w zakresie audytowania. Jeżeli ofertę składa Wykonawca(spółka), o którym mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego ogłoszenia zobowiązany jest wskazać na potwierdzenie niniejszego warunku audytora lub audytorów, którzy będą wykonywać zamówienie i spełniają wskazany warunek każdy z osobna i złożą stosowne oświadczenie.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i w ust.4 pkt 3 niniejszego ogłoszenia przedkładają, odpowiednio, aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
6. Zaakceptowanie warunków umowy (Druk nr 2), poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym o jej akceptacji.
Wymagane dokumenty w zakresie pkt 3, 5 mogą być złożone w formie kserokopii i potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez zamawiającego w tym postępowaniu.
7. Termin i miejsce składania ofert: do 31 października 2016 r. (poniedziałek) do godziny 12.00, w Urzędzie Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33 , 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 11 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
8. Warunki finansowania : Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Warunki rozpatrzenia oferty: warunkiem rozpatrzenia oferty będzie :
1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie,
2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania,
3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę.
10. Opis przygotowania ofert: Formularz ofertowy i oświadczenia powinny być podpisane przez uprawnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli (upoważniona-pełnomocnik przedkłada pełnomocnictwo). Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy opisać „zamówienie na audyt wewnętrzny”.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy - DRUK nr 1
2. Projekt umowy - DRUK nr 2
3. Informacja z wykonanych audytów- DRUK nr 3

(*)art. 286.


1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. , poz. 82, poz. 1529 i poz. 1544).
(**) Przez samorządowe jednostki organizacyjne należy rozumieć gminne, powiatowe wojewódzkie jednostki organizacyjne

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-10-20
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Dębek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2016 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zubowicz
Ilość wyświetleń: 1244
09 listopada 2016 12:22 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie załącznika [wynik_pismo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2016 13:00 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2016 11:21 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie załącznika [informacja__druk_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany