Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego części obrębu GajewoOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i art. 40 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 17.03.2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Gajewo, gmina Giżycko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Gajewo, gmina Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9.02.2018 r. do 9.03.2018 r. w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2.03.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko; za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugg@ugg.pl; w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Giżycko, pok. nr 24; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2018 r.

WÓJT GMINY GIŻYCKO – MAREK JASUDOWICZ

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-01
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 238
01 lutego 2018 07:54 Katarzyna Czepaniewska - Opublikowanie dokumentu.
30 stycznia 2018 13:49 Katarzyna Czepaniewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2018 13:48 Katarzyna Czepaniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany