Komunikaty

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie geodezyjnym Guty

 OBWIESZCZENIE WÓJTA

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257).

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Guty – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 09.02.2018r. Wójt Gminy Giżycko postanowieniem z dnia 09.02.2018r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie geodezyjnym Guty, gmina Giżycko.

 

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-09
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 249
09 lutego 2018 10:59 Katarzyna Czepaniewska - Opublikowanie dokumentu.
09 lutego 2018 10:59 Katarzyna Czepaniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany