Komunikaty

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni ścieków w obr. geod. Kozin, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1407 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Kozin – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 05 marca 2017r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko  decyzja o zmianie decyzji Nr 21.2017 z dnia 30.11.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni ścieków na terenie działek ewidencyjnych nr 63/2, 67/13, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/4 i 151/2, położonych w obrębie geodezyjnym kozin, gmina giżycko.

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.)

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-05
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2018 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 271
12 marca 2018 14:35 Emilia Chochulska - Opublikowanie dokumentu.
12 marca 2018 14:34 Emilia Chochulska - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany