Komunikaty

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Giżycko na lata 2009 - 2025WÓJT GMINY GIŻYCKO

ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Giżycko na lata 2009 - 2025”

Opis przedmiotu zamówienia:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Giżycko. Podstawę opracowania stanowić będzie ostatnia Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko na lata 2009 - 2025, sporządzona w listopadzie 2014 roku, zwaną dalej - założeniami, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Giżycko uchwałą nr IV/17/2018 z dnia 28 stycznia 2015 roku. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać analizę i aktualizację założeń pod kątem:

 1. oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 2. przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
 3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
  z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
 4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej;
 5. Zakres współpracy z innymi gminami.

W ramach przedmiotu umowy należy wykonać czynności warunkujące zakończenie i odbiór przedmiotu umowy, tj.:

 1. Przedstawić Zleceniodawcy Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko przed uzyskaniem pozytywnej opinii samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.
 2. Uzyskać pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.
 3. Po wyłożeniu Aktualizacji projektu założeń do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości Zleceniobiorca przeprowadzi analizę oraz wprowadzi wniesione do opracowania wnioski, zastrzeżenia, uwagi przyjęte przez Radę Gminy.
 4. Czynny udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy.
 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w 5 egz. z kompletem map + wersja elektroniczna.

Informacje uzupełniające:

 1. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferenta do zapoznania się z:

a)      Ostatnią aktualizacją Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko.

b)      Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Giżycko.

 1. Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli, na wniosek Zleceniobiorcy, w tym zakresie upoważnienia dla wykonawcy do wystąpienia w jego imieniu do właściwych organów i instytucji.
 2. Oferta winna zawierać w swej treści:

a)      nazwę i adres oferenta,

b)      oferowaną cenę netto i brutto,

c)      zobowiązanie do wykonania zadania w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

d)      informację o realizacji podobnych zadań (lub referencje).

 1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie 21 dni
  od uchwalenia przez Radę Gminy aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko będącego przedmiotem umowy. 

Składanie ofert:

 1. Termin składania ofert ustala się do dnia 22 marca 2018 roku do godziny 10:00.
 2. Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, bądź za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 10:00. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta - Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko  na lata 2009-2025”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 11.00 w pokoju Nr 24 tutejszego Urzędu, II piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Giżycko, Pani Katarzyny Czepaniewskiej pod nr 24 tel. 874299980. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-13
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Czepaniewska
Ilość wyświetleń: 528
22 marca 2018 13:53 Katarzyna Czepaniewska - Dodanie załącznika [bip_zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 13:53 Katarzyna Czepaniewska - Dodanie załącznika [bip_informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2018 14:04 Katarzyna Czepaniewska - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany