Komunikaty

Nadzór nad zadaniem: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko

RRG.272.38.2018.RC                                                                              Giżycko, 07.12.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

            Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Nadzór nad zadaniem: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin
w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko” w części:

          – CZĘŚĆ I – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin w Bystrym, gmina Giżycko”.

          – CZĘŚĆ II – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin
w Wilkasach, gmina Giżycko”.

 

Zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 kultura
i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe.

 

 1. I.                   Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
  z ramienia Zamawiającego nad inwestycją:

Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin
w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko” w części:

 

          – CZĘŚĆ I – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin
w Bystrym, gmina Giżycko”.

          – CZĘŚĆ II – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin
w Wilkasach, gmina Giżycko”.

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami w w/w zadaniu tj.:

 

Zadanie I:

Na działkach nr. 10/11, 10,12, 10/6:

-          Zagospodarowanie placu rekreacyjnego z wolno stojącą altaną grillową (1 kpl.),

-          Miejsce na ognisko (1 szt),

-          Podwójne huśtawki (2 szt.),

-          Kolumnada – 40 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (4 płaszczyzny nasadzeń),

-          Leżaki wypoczynkowe (3 rzędy ławek),

-          Plac fitness – siłownia zewnętrzna (10 urządzeń) z kolumnadą 31 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (3 płaszczyzny nasadzeń),

-          Linarium (1 kpl.),

-          Boisko do siatkówki plażowej (1 szt.) o wymiarach części piaskowej 8 m x 16 m z buforową strefą trawiastą o szerokości minimum 5 m,

-          Plaża o powierzchni piaszczystej 466,8 m2,

-          Witacz,

-          Układ komunikacji samochodowej, pieszo-rowerowej, pieszej (8 miejsc postojowych dla camperów),

-          Plac żwirowy (2 szt.) w eliptycznym kształcie o wymiarach 16 m x 25 m i 12 m x17 m,

-          Stojaki na rowery (5 szt.),

-          Kosze na śmieci (4 szt.),

Na działce nr 10/23:

-          Doposażenie w 4 elementy placu zabaw (zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa, gniazdo, urządzenie trzy korony).

 

Zadanie II:

a) dz. nr 691/1:

- Plac postojowy (1 szt.) wraz z drogami manewrowymi pod campery i przyczepy kempingowe (43 miejsca postojowe),

- Mała architektura: toaleta przenośna (1szt.) oraz kosze do segregacji odpadów (1kpl.).

b) dz. nr 691/2:

- 2 zjazdy (wjazd i wyjazd) z parkingu, przepust pod zjazdami ( 1szt.) o długości 11m.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Projektowa dokumentacja techniczna oraz  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
a także dokumentacja przetargowa: SIWZ

 

Do obowiązków inspektora nadzoru w ramach jego zadania należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgłoszeniami robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym wykonanych robót budowlanych;

b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

c) Koordynacja robót poszczególnych branż;

d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;

e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej
z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;

i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego
i wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;

j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;

k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;

l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach;

m) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót;

n) Innych czynności, które są konieczne do wykonywania robót budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji.

o) Nadzorowanie  i rozliczenie inwestycji w zakresie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na niniejsze zadanie pod względem zgodności
z Ustawą zamówień publicznych oraz prawidłowe rozliczenie Wykonawcy i jego wszystkich Podwykonawców.

 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje na własny koszt wszelkie sprawdzenia
  ( geodezyjne itp. ) oraz badania kontrolne potwierdzające prawidłowość wykonywanych na bieżąco robót przez Wykonawcę w/w zadania budowlanego. A wyniki z tych badań przekazuje Zamawiającemu.
 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy we wszelkich sporach ( w tym również przed sadem powszechnym ) z Wykonawcą reprezentując Zamawiającego.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania ( orientacyjnie  do 31.10.2019r.).

 

            II Realizacja inwestycji:

Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części zamówienia, tj.
na poszczególne zadania. 
Do oferty należy załączyć:
- kopie posiadanych uprawnień do projektowania lub kopia uprawień do  pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- kopie potwierdzającą aktualną przynależności do izby,
- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

           

 1. II.                Sposób złożenia oferty i oceny

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
 2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ocena ofert:
  Cena – 100 %,
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: do dnia 14.12.2018 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko,
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem:

Nadzór nad zadaniem: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko” w części:

 

          – CZĘŚĆ I – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin w Bystrym, gmina Giżycko”.

          – CZĘŚĆ II – „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jez. Niegocin
w Wilkasach, gmina Giżycko”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 4. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1)      Antoni Wróbel – tel. 87/429 99 41 (w sprawach technicznych dot. Przedmiotu zamówienia),  e-mail: antoni.wrobel@ugg.pl

Załączniki do ogłoszenia:

1)      druk oferty,

 

  Zatwierdzam:

                                                                                                      Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                    /-/ Marek Jasudowicz

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Maślij
Ilość wyświetleń: 1115
21 grudnia 2018 11:46 (Anna Maślij) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_inspektor.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 11:55 (Anna Maślij) - Opublikowanie dokumentu.
07 grudnia 2018 11:54 (Anna Maślij) - Dodanie załącznika [zapytanie_inspektor_nadzoru_7062018.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany