Komunikaty

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018

 

 

  

OBWIESZCZENIE WÓJTA


O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257).

 


INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wilkaski – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 10 grudnia 2018r. postanowieniem z dnia 10.12.2018 r. Wójt Gminy Giżycko wznowił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr  28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy urzędu.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Duda-Kochańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2018 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 654
12 grudnia 2018 08:29 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany