Komunikaty

DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY GIŻYCKO W MIEJSCOWOŚCIACH: GAJEWO, KAMIONKI, KOŻUCHY WIELKIE, PIERKUNOWO, STERŁAWKI MAŁE, SULIMY, UPAŁTY MAŁE, WILKASY, DOBA

 

                                          RRG.271.10.2019.RC.2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Giżycko

zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Sterławki Małe, Sulimy, Upałty Małe, Wilkasy, Doba

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż typowych
i dostępnych na rynku elementów małej architektury. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowalne i być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm.

Informacja o produktach równoważnych:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów i materiałów równoważnych
w stosunku do określonych w zapytaniu ofertowym, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów i elementów. Wszelkie materiały określone w zapytaniu ofertowym określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego

Użyte rysunki, opisy zostały podane przykładowo. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w rozpoznaniu cenowym, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.

Kolorystyka elementów małej architektury do uzgodnienia z Zamawiającym.

Oferty należy złożyć do dnia 1 sierpnia 2019 roku do godz. 10 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko pok. Nr 11 lub przesłać faxem (87/429-99-76) lub e-mailem (podpisaną i zeskanowaną) na adres: karol.gawlicki@ugg.pl

Termin wykonania  - do dnia 16 września 2019 r. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (siedem). Każda część stanowi odrębne zadania, a ocena ofert będzie następować dla każdej części osobno. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ocena ofert: Cena – 100 %,

Związanie z ofertą – 30 dni

Osoba do kontaktu: w godzinach pracy Urzędu – Karol Gawlicki  tel. 87 429 99 41,
e-mail: karol.gawlicki@ugg.pl

Do oferty należy dostarczyć zdjęcia poglądowe proponowanych elementów małej architektury.


                                                                                                                                 Sekretarz Gminy Giżycko
                                                                                                                                  /-/Dariusz Grygiencza

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2019 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Gawlicki
Ilość wyświetleń: 269
02 sierpnia 2019 11:32 (Karol Gawlicki) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_na_strone.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2019 13:50 (Karol Gawlicki) - Opublikowanie dokumentu.
26 lipca 2019 13:49 (Karol Gawlicki) - Dodanie załącznika [oferta_2.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany