Komunikaty

Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Bogacko, Doba, Wilkasy, Bystry, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Świdry, Wrony, Kalinowo.

                RRG.271.11.2019.RC.2                                                        

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Giżycko

zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Bogacko, Doba, Wilkasy Bystry, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Świdry, Wrony, Kalinowo.

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż typowych i dostępnych na rynku urządzeń wykonanych w oparciu o najnowsze normy bezpieczeństwa, posiadające aktualne, przewidziane prawem niezbędne certyfikaty i atesty. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowalne i być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm.

Elementy sportowe i urządzenia siłowni zewnętrznej muszą spełniać wszystkie obecnie obowiązujące normy oraz posiadać aktualne przewidziane prawem niezbędne certyfikaty i atesty.

Konstrukcje urządzeń odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne i korozję, charakteryzujące się długim okresem użytkowania, ze stalowych rur, malowane proszkowo, mocowane do betonowej podbudowy fundamentowej za pomocą kotew.

Informacja o produktach równoważnych:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń i materiałów równoważnych
w stosunku do określonych w zapytaniu ofertowym, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów i urządzeń. Wszelkie materiały określone w zapytaniu ofertowym określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego

Użyte rysunki, opisy zostały podane przykładowo. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w rozpoznaniu cenowym, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.

Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

Oferty należy złożyć do dnia 1 sierpnia 2019 roku do godz. 10 00 w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko pok. Nr 11 lub przesłać faxem (87/429-99-76) lub e-mailem (podpisaną i zeskanowaną) na adres: karol.gawlicki@ugg.pl

Termin wykonania  - do dnia 30 września 2019 r. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (pięć). Każda część stanowi odrębne zadania, a ocena ofert będzie następować dla każdej części osobno. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ocena ofert: Cena – 100 %,

Związanie z ofertą – 30 dni

Osoba do kontaktu: w godzinach pracy Urzędu – Karol Gawlicki  tel. 87 429 99 41,
e-mail: karol.gawlicki@ugg.pl

Do oferty należy dostarczyć zdjęcia poglądowe proponowanych elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.


                                                                                                                                Sekretarz Gminy Giżycko
                                                                                                                                  /-/Dariusz Grygiencza

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2019 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Gawlicki
Ilość wyświetleń: 364
02 sierpnia 2019 11:38 (Karol Gawlicki) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_na_strone.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2019 13:56 (Karol Gawlicki) - Opublikowanie dokumentu.
26 lipca 2019 13:55 (Karol Gawlicki) - Dodanie załącznika [oferta_2.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany