Komunikaty

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020


Wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane do 15 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, parter, pokój Nr 3 w budynku Urzędu Gminy.

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Komu przysługuje stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni 24 roku życia.
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły .
Do wniosku załącza się informację o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów dla każdej osoby pozostającej
we wspólnym gospodarstwie domowym,
Zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
Zaświadczenie z PUP lub oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,
Odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS, lub oświadczenie o pobranej kwocie tego świadczenia,
Inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnienia.
W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie wymaga się jako załącznika do wniosku- opinii dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Giżycku lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku, parter pok. 3.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego
nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto na członka rodziny lub 701,00 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarujacej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłków celowych;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
7) świadczenia wychowawczego

Realizacja Stypendium
1. Stypendium jest realizowane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego po otrzymaniu dotacji.
2. Realizacja stypendium następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w związku z dokonanym zakupem lub usługą zawartą w przykładowym katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
3. Faktury ( rachunki, zaświadczenia, i inne dokumenty) przedkłada się w miejscu złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, w celu realizacji w danym miesiącu.
4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2019 r. wyliczana będzie zgodnie z Regulaminem Rady Gminy Giżycko.

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
1.Podręczniki szkolne
Zakup podręczników szkolnych używanych rozliczony będzie na podstawie umowy kupna sprzedaży, której wzór dostępny jest w miejscu składania wniosków (GOPS Giżycko, parter, pok. nr 3)
2. Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
3. Obuwie sportowe, tenisówki, halówki, trampki (max. 2 pary na dziecko na półrocze)
4. Odzież sportowa tj.
– dres sportowy (max. 2 na dziecko na półrocze)
– bluza sportowa (max. 2 na dziecko na półrocze)
– bluzka sportowa (max. 2 na dziecko na półrocze)
– koszulka sportowa (max. 2 na dziecko na półrocze)
– spodenki gimnastyczne (max. 2 na dziecko na półrocze)
– spodnie sportowe (max. 2 na dziecko na półrocze)
– getry (max. 2 na dziecko na półrocze)
5. Płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym:
– zajęcia wyrównawcze
– nauka języków obcych
– zajęcia taneczne
- zajęcia w szkole muzycznej
6. Tusze do drukarek, papier do drukarki,
7. Tornister, Plecak szkolny,
8. Artykuły szkolne:
– bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik itp.)
9. Biurko szkolne, krzesło do biurka, – z wyłączeniem wydatków na meble, regały i półki,
10. Okulary korekcyjne (FV wystawiona na wnioskodawcę, w treści imię i nazwisko dziecka),
11. Dostęp do Internetu ( instalacja i abonament w trakcie roku szkolnego),
12. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania,
13. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie.
14.Wyjazdy organizowane przez szkołę:
– wycieczka szkolna
– ,,zielona szkoła”
– wyjazd do kina
– wyjazd do teatru
Wydatki te należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz podpisem wychowawcy klasy
i dyrektora szkoły.

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione imiennie na rodzica ucznia niepełnoletniego, lub imiennie na pełnoletniego ucznia. Należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w wyżej wymienionym katalogu ( np. plecak szkolny, obuwie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, spodnie sportowe, dres sportowy, itd.).

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. kurtki sportowe, rajstopy skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, komputer/laptop, słuchawki ,mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie
i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły ( kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
• klęski żywiołowej,
• wydatków związanych z długotrwałą chorobą ( ucznia, rodzica),
• innych, szczególnych okoliczności.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny realizowany jest w formie pieniężnej.
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Giżycko,
• w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33, parter, pokój nr 3, tel. 87 429 99 45
Z upoważnienia RGG
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Giżycku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Gajewska
Ilość wyświetleń: 255
13 sierpnia 2019 10:04 (Edyta Gajewska) - Opublikowanie dokumentu.
13 sierpnia 2019 10:04 (Edyta Gajewska) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_st_nowe.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 sierpnia 2019 10:02 (Edyta Gajewska) - Dodanie załącznika [wniosek_st_1_nowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany