Komunikaty

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -na budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, kanalizacji kablowej, linii światłowodowej w obrębie geodezyjnym Gajewo, Sulimy, Kąp, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Gajewo, Sulimy, Kąp – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 11 października 2019r postanowieniem z dnia 11.10.2019r. Wójt Gminy Giżycko zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, kanalizacji kablowej, linii światłowodowej
w obrębie geodezyjnym Gajewo, Sulimy, Kąp, gmina Giżycko.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 w godzinach pracy urzędu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-11
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2019 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 116
14 października 2019 10:56 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
10 października 2019 09:02 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany