Komunikaty

Dostawa wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych i Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach: zadanie nr 1 – meble, zadanie nr 2 – sprzęt rtv/agd oraz wyposażenie kuchenne.

                                                                                                                                                   Giżycko, dnia 14.10.2019 r.    

                                                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:

 

Zamawiający:

Gmina Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33, tel. 87/429 99 60

Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem: Ewa Dmochowska, e-mail: fundusze@ugg.pl


 II. PODSTAWY I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko”, nr umowy RPWM.09.02.00-28-0007/17-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych
  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące
  z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

 

 III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia i miejsce dostawy: Dostawa wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych i Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach:

zadanie nr 1 – meble,

zadanie nr 2 – sprzęt rtv/agd oraz wyposażenie kuchenne.

       2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych i Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach – mebli, sprzętu rtv i agd oraz wyposażenia kuchennego.

      3. Wyposażenie powinien być fabrycznie nowe, nie mające śladów użytkowania. Dostarczone produktu muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamówienia były w języku polskim.

      4. Wykonawca dostarcza zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym. Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.

      5. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku  uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

      6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

      7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,
 • nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia, dostarczony produkt nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
  8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  9. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta czy przedmiotu, które należy rozumieć jako preferowane minimalne wymagania jakościowe. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będące tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżają określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
  10.Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązanie równoważne, to na wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego.
  11.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję nie krótszą niż na 12 miesięcy (zadanie nr 1) oraz nie krótszą niż na gwarancja producenta w części dotyczącej sprzętu rtv i agd w zadaniu nr 2).
  12.Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty / atesty określone w odrębnych przepisach. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu.
  13.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów odnośnie wymiarów w zakresie do +/- 10%.
  14.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

KOD CPV:

39700000-9 sprzęt gospodarstwa domowego

39000000-2 meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe i środki czyszczące

39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY

 1. Na podstawie niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca do dnia 22.10.2019r. do godz. 12.00 złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej poprzez jego doręczenie (liczy się termin doręczenia) na adres;  11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, pokój nr 11, bądź pocztą elektroniczną na adres:fundusze@ugg.pl
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Zapytanie ofertowe: Razem bliżej integracji”.
 3. Oferta wysłana pocztą elektroniczną to skan podpisanej oferty przez Wykonawcę. W tytule należy napisać: „Zapytanie ofertowe: Razem bliżej integracji”.
 4. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Gminy Giżycko w pokoju nr 34 w dniu 22.10.2019r. o godzinie 12:10.

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania nr 1 wynosi do 6 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Termin wykonania zadania nr 2 wynosi do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zadania oraz zmianę terminu realizacji. Termin dostawy należy wstawić w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza realizację pełnych zadań w różnych etapach w wyznaczonym terminie końcowym.

 

VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN

 1. Wykonawca podaje wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość zamówienia (zadania) na podstawie załączonej dokumentacji ofertowej oraz w rozbiciu na poszczególne miejscowości zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych.
 5. W ofercie należy podać całkowitą cenę ofert brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z kosztami dostawy.
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

 VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena – 100%

 

 VIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem upływu składania ofert.

3. Wykonawcy, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

4. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność na rzecz wykonawcy dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego na całość zadania, w ciągu 7 dni od wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub ewentualnie w inny sposób uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.


X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne,

3) Pozostałe zmiany:

a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

 XI.  INFORMACJE DODATKOWE:

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.


XII. ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy:

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                       /-/ Marek Jasudowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Dmochowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Dmochowska
Ilość wyświetleń: 186
23 października 2019 14:12 (Ewa Dmochowska) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2019 14:10 (Ewa Dmochowska) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2019 13:55 (Ewa Dmochowska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_23102019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany