Komunikaty

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 21/2 i 22/4, obręb Bogaczewo

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

WÓJT GMINY GIŻYCKO

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 21/2 i 22/4, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko (pok. 26) w godzinach urzędowania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)         administratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator);

2)         Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@ugg.pl bądź nr telefonu 22 350 01 40;

3)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) 

4)         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu  realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

5)         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)         przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)         jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)         podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie żądania.

9)         w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)       dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 222
15 października 2019 14:23 (Artur Pawlukowski) - Opublikowanie dokumentu.
15 października 2019 14:23 (Artur Pawlukowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany