Komunikaty

Zamówienie publiczne - zamówienie wewnętrzne - postępowanie prowadzone w trybie z wolnej reki

 

1. Zamawiający

 

Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

  Główny kod CPV:

 1) 60112200-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

 Wykonanie usługi dowozu uczniów do szkoły i z powrotem, w przewozach regularnych wykonywanych w krajowym transporcie drogowym na podstawie nabywanych przez Zamawiającego szkolnych biletów miesięcznych (z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień).

 

 2) 60140000-1 Nieregularny transport osób

 Wykonanie usługi dowozu do szkoły i z powrotem uczniów na zajęciach dodatkowe, realizowane w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, programów gminnych oraz programów szkolnych (z wyłączeniem miesięcy lipiec – sierpień).  

 

Zlecenie realizowane będzie poprzez zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości miejsc w autobusach Wykonawca zapewni przewóz uczniom w godzinach ustalonych w porozumieniu z koordynatorami szkolnymi projektów, dyrektorami szkół i/lub pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Giżycko.

 3. Wartość szacunkowa zamówienia

 

 

 1. Do oceny wartości szacunkowej przyjęto ilościową sprzedaż biletów miesięcznych za miesiąc październik 2019 r. przy założeniu ceteris paribus ceny biletu, dopuszczając wzrost do 25%.

   

  Cena biletu (pomniejszona o uzyskane dopłaty) brutto wynosi:

  I strefa – 76,50 zł

  II strefa – 96,90 zł

   

  Ilość sprzedaży biletów:

  I strefa – 171 szt.

  II strefa – 168 szt.

   

  Szacunkowa wartość zamówienia – 367.000 zł

   

 2. Za wartość in-put uznano ceny usług zawarte w wykazie cen przyjęty do realizacji w danym roku przez Wykonawcę, dopuszczając wzrost do 25%.

   

  Autobus do 25 miejsc (jeden kierowca)                       3,70 zł/km

  Autobus do 25 miejsc (dwóch kierowców)                  4,00 zł /km

  Autobus do 25 miejsc (krótkie trasy)                          60 zł/h

  Autobus do 50 miejsc (jeden kierowca)                       3,80 zł/km

  Autobus do 50 miejsc (dwóch kierowców)                  4,00 zł/km

  Autobus do 50 miejsc (krótkie trasy)                          65 zł/h

    

4. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

 

Okres: styczeń – grudzień 2020 r.

 

5. Termin zawarcia umowy: listopad 2019 r.

 

6. Nazwa i adres Wykonawcy

 

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o., Bystry 1h, 11-500 Giżycko, NIP 8451981926

 

7. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

 

 

Tryb:  Zamówienie w trybie z wolnej ręki

 

 Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, przy założeniu spełniania łącznie następujących warunków:

 

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

 

 

 

z up. Wójta Gminy Giżycko

 Dariusz Grygiencza

Sekretarz Gminy

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2019 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Dębek
Ilość wyświetleń: 170
02 stycznia 2020 12:11 (Monika Dębek) - Dodanie załącznika [20208_informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 17:49 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2019 12:12 (Monika Dębek) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany