Komunikaty

Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko”

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 36 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 WÓJT GMINY GIŻYCKO

zawiadamia

strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, Gm. Giżycko”, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminie wskazanym w art. 35 K.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany i złożony charakter prowadzonego postepowania administracyjnego (konieczność obszernego wyjaśnienia zagadnień wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie do ponownej analizy przez organ I instancji, konieczność uzyskania uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie do wyroku z dnia 21.03.2019 r. sygn. akt II SA/Ol 164/19).

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony w przewidywanym terminie 30 grudnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w każdym stadium postępowania w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko (pok. 26) w godzinach urzędowania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2019 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 99
18 października 2019 13:06 (Artur Pawlukowski) - Opublikowanie dokumentu.
18 października 2019 13:06 (Artur Pawlukowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany