Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Giżycko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z realizacją uchwały Nr  XL/421/2017 Rady Gminy Giżycko  z  dnia 29 listopada 2017 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, zmienionej uchwałą nr L/532/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/421/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko oraz Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule załącznika graficznego do uchwały Nr XL/421/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule i treści uchwały Nr L/532/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/421/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogaczewo, Gmina Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.11.2019 r. do 27.11.2019 r., w Urzędzie Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, pok. nr 34, w godz.: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, w sali konferencyjnej (parter).

                                                          

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi do Wójta Gminy Giżycko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11 – 500 Giżycko
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugg@ugg.pl
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędzie Gminy Giżycko, pok. nr 34

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019 r.

 

            Wójt Gminy Giżycko

 

Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator) i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – Pan Jaromir Dylewski, email: iod@ugg.pl, nr telefonu 22 350 01 40.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-24
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 385
31 października 2019 08:01 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [bogaczewo_oswiadczenie_gp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 08:01 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [pons_bogaczewo_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 08:00 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [mpzp_bogaczewo_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany