Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1/41, obręb geod. Kamionki

 

Giżycko, dnia 16 października 2019r.

Nasz znak: RRG.6730.176.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

 

                Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Kamionki – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidulanej na działce 1/41 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

  

 

Stosownie do przepisu art. 10 §1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominamy, że przepis art. 10 §1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zgłoszenia się do Urzędu Gminy Giżycko pok. 23 w godzinach 7:00-15:00, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia celem zapoznania się z materiałami dotyczącymi tej sprawy.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Otrzymują:

  1. BIP Gminy Giżycko
  2. UG Tablica Ogłoszeń
  3. Sołectwo Kamionki – 2 egz. z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
  4. a/a

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Duda-Kochańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2019 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 377
25 października 2019 10:46 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany