Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wilkasy – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 31 października 2019r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 45.2019 znak: RRG.6733.58.2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne na działkach
o nr geodezyjnych 407, 408, 402/11, 403/1, 404/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

 

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-10-31
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 256
31 października 2019 11:22 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
31 października 2019 11:21 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany