Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w wykonaniu Uchwały Nr VI/75/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.11.2019 r. do 13.12.2019 r. w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.12.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, w sali konferencyjnej (parter).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11 – 500 Giżycko

-        za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:ugg@ugg.pl

-        w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędzie Gminy Giżycko, pok. nr 34

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 r.

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-07
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2019 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 491
15 listopada 2019 14:55 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [5_mpzp_gizycko_wegorzewska_zachod_prognoza_srodowisko_rysunek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 14:55 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [4_mpzp_gizycko_wegorzewska_zachod_prognoza_srodowisko_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 14:55 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika [3_mpzp_gizycko_wegorzewska_zachod_rysunek_planu_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany