Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do jeziora Tajty w obrębie geodezyjnym Wrony, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wrony – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 07 listopada 2019r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 47.2019 znak: RRG.6733.53.2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do jeziora Tajty na działkach o nr geodezyjnych 1/2, 1/3, 1/100 położonych w obrębie geodezyjnym Wrony, gmina Giżycko.

 

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-07
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 259
08 listopada 2019 14:53 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
08 listopada 2019 14:53 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany