Komunikaty

Obwieszczenie o wniosku dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIASZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Bystry – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 08 listopada 2019r. wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy sieci kanalizacji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

 

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wniosku o zawieszenie postępowania, do dnia 18.11.2019r, będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 w godzinach pracy urzędu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 209-11-12
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2019 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 260
12 listopada 2019 15:00 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
12 listopada 2019 14:59 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany