Komunikaty

Obwieszczenie o przekazaniu do samorządowego Kolegium Odwoławczego akt sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa parkingu do obsługi Szkoły Podstawowej w Wilkasach, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O PRZEKAZANIU DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

AKT SPRAWY DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wilkasy – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 04.05.2020r. akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu do obsługi Szkoły Podstawowej
w Wilkasach na działkach o nr geodezyjnych 128/9, 128/10, 113/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko
wraz z odwołaniem od decyzji zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominamy, że przepis art. 10 §1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-05-04
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2020 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 174
05 maja 2020 14:09 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
05 maja 2020 14:09 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany