Komunikaty

Obwieszczenie o wniosku dot. wycofania pisma w sprawie zawieszenia postępowania i podjęcia postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O WNIOSKU DOTYCZĄCYM PODJĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Bogaczewo – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 05 maja 2020r. wpłynął wniosek o wycofanie pisma dot. zawieszenia postępowania i podjęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 262, 126/3, 248/1, 125/5, 71/2, 72/2, 71/1, 70/1, 229/1, 56/8, 56/7, 56/3, 232/2, 90/1, 90/3 położonych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

 

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Akta sprawy dostępne są w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Giżycko osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną, lub elektroniczną. W związku z powyższym zapoznanie się z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy, poprzez uzyskanie dokumentacji w wersji elektronicznej, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. 87 429 99 83 lub drogą mailową na adres ugg@ugg.pl.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-05-05
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2020 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 177
05 maja 2020 14:33 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
05 maja 2020 14:33 (Emilia Chochulska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 maja 2020 14:32 (Emilia Chochulska) - Ukrycie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany