Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY - budowa budynku letniskowego na działce o nr geodezyjnym 1/14 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.228.2019

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

 

                Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020r. poz. 283)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Kamionki – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 13 maja 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja odmowna ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku letniskowego na działce o nr geodezyjnym 1/14 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

 

Akta spawy dostępne są w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy Urzędu Gminy Giżycko. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Giżycko osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną, lub elektroniczną. W związku z powyższym zapoznanie się z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy, poprzez uzyskanie dokumentacji w wersji elektronicznej, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. 87 429 99 71 lub drogą mailową na adres ugg@ugg.pl.

Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14.05.2020 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Duda-Kochańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2020 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 224
15 maja 2020 10:37 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany