Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Szczybały Giżyckie budowa sieci elektroenergetycznej

Nasz znak: RRG.6733.29.2020

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Szczybały Giżyckie – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 19 maja 2020 r. wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy
sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową na działkach o nr geodezyjnych 10/1, 9/17, 9/18, 9/16, 9/15, 9/22, 9/21, 9/20, 9/19, 9/12, 109/1 położonych w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

 

Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wniosku o zawieszenie postępowania, do dnia 28.05.2020r, będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

 

Akta sprawy dostępne są w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Giżycko osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną, lub elektroniczną. W związku z powyższym zapoznanie się z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy, poprzez uzyskanie dokumentacji w wersji elektronicznej, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. 87 429 99 83 lub drogą mailową na adres ugg@ugg.pl.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Duda-Kochańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2020 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 164
21 maja 2020 11:11 (Anna Duda-Kochańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2020 10:51 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany