Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego powstającego na składowisku odpadów położonym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz na przyległym składowisku miejskim w m. Spytkowo, gm. Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, działki nr ewid. 350/24, 350/25, 350/26, 350/14, 350/15, obręb Spytkowo.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

WÓJT GMINY GIŻYCKO

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. decyzji znak: RRG.6220.16.2020.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do neutralizacji gazu składowiskowego powstającego na składowisku odpadów położonym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. oraz na przyległym składowisku miejskim w m. Spytkowo, gm. Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, działki nr ewid. 350/24, 350/25, 350/26, 350/14, 350/15, obręb Spytkowo.

W związku z powyższym informuję, że osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do działki ozn. nr geod. 345/6, obręb Spytkowo znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie, od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pawlukowski
Ilość wyświetleń: 62
19 czerwca 2020 08:56 (Artur Pawlukowski) - Opublikowanie dokumentu.
19 czerwca 2020 08:56 (Artur Pawlukowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany