Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAJEWO PO WSCHODNIEJ STRONIE UL. WĘGORZEWSKIEJ, GMINA GIZYCKO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO PLANU MIEJSCOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXVI/261/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3.07.2020 r. do 27.07.2020 r. w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, w sali Sesji Rady Gminy, pok. nr 24.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11 – 500 Giżycko

-         za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugg@ugg.pl

-         w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędzie Gminy Giżycko, pok. nr 24

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

-         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Giżycko z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko;

-         dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Jaromir Dylewski, biuro@inbase.pl, tel. +48 223500140;

-         przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Giżycko lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa się co do zasady w związku z obowiązującymi ustawami oraz zarządzeniami Wójta Gminy Giżycko;

-         Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym w pkt. 3.

-         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

-         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Gminie Giżycko;

-         przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach RODO;

-         przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

-          podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 3.

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

Marek Jasudowicz

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 102
25 czerwca 2020 07:51 (Dorota Tkaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 07:49 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
25 czerwca 2020 07:48 (Dorota Tkaczyk) - Ukrycie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany