Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach o nr geodezyjnych 264, 258, 253/17, 252/4, 252/6 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Gajewo – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 29 czerwca 2020r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 40.2020, znak: RRG.6733.34.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach o nr geodezyjnych 264, 258, 253/17, 252/4, 252/6 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).

 

                                              

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-06-29
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Piekutowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emilia Chochulska
Ilość wyświetleń: 56
29 czerwca 2020 09:43 (Emilia Chochulska) - Opublikowanie dokumentu.
29 czerwca 2020 09:43 (Emilia Chochulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany