Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY - dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zadaszonego tarasu na działce o nr geodezyjnym 53 położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.71.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

 

                Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020r. poz. 283)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Wilkasy – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 29 czerwca 2020 r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja Nr 104.2020 o ustaleniu warunków zabudowy dot. dobudowy do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zadaszonego tarasu na działce o nr geodezyjnym 53 położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

 

            W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze
z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49a k.p.a.).

Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 29.06.2020r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Duda-Kochańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Duda-Kochańska
Ilość wyświetleń: 46
29 czerwca 2020 12:59 (Anna Duda-Kochańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany