Zamówienia publiczne - Aktualne

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r.

NIP 8451981949

tel. +48 87 429 99 60, faks +48 87 429 99 76, e-mail: ugg@ugg.pl

strona internetowa: www.ugg.pl, www.bip.ugg.pl

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo – na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy – na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu.   

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poszczególne zadania: 

  • · zadanie nr 1:odcinek drogi wewnętrznej – w miejscowości Gajewo na działkach nr ewid. 240/1
    i 243/26 i powierzchni 1825,00 m2,
  • · zadanie nr 2: odcinek ul. Akacjowej – w miejscowości Gajewo na działkach nr ewid. 320 i 324
    i powierzchni 604,00 m2 – etap I,
  • · zadanie nr 3: odcinek drogi wewnętrznej – w miejscowości Sulimy na działce nr ewid.  207
    i powierzchni 540,00 m2”

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6.

 

3. Szacunkowa wartość zamówienia:

81.219,51 zł netto (bez Vat)

 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko

 

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo – na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy – na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu jest zadaniem własnym Gminy. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp ma zastosowanie przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp. Zamawiający: Gmina Giżycko jest jednostką sektora finansów publicznych, zatem mieści się w katalogu pomiotów wskazanych powyżej. Przywołany przepis umożliwia zamawiającemu udzielenie zamówienia z wolnej ręki jeśli łącznie zostają spełnione trzy przesłanki, określone kolejno w lit. a) - c).

Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy Pzp wskazuje, że możliwe będzie udzielenie zamówienia z wolnej ręki takiej osobie prawnej, nad którą zamawiający sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Jednostka kontrolowana przez zamawiającego to taka, której niezależność od zamawiającego z art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp ma charakter formalny (jest to odrębna osoba prawna), ale pozostaje zamawiającemu ściśle podległa.
W niniejszym przypadku przejawem zależności oraz sprawowanie kontroli odbywa się poprzez powoływanie przez Gminę Giżycko, będącą 100% udziałowcem, członków Rady Nadzorczej. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. powstał poprzez przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w spółkę prawa handlowego, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej mocą Uchwały Rady Gminy Giżycko NR XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 r. Z aktu powołującego Spółkę wynika, że Zamawiającemu przysługuje pełne prawo głosu jako walne zgromadzenie i ma dominujący wpływ na cele strategiczne spółki i zakres jej działania. Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Wójt reprezentujący Gminę Giżycko – jedynego wspólnika Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z §5 aktu założycielskiego Spółki .

W art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ustawy Pzp ujęto kolejną przesłankę, która musi być spełniona, aby było możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Przesłanka jest spełniona, jeśli ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyć ma wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, której mowa w lit. a). Podstawową działalnością Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy powierzonych przez Zamawiającego, wynikających z aktu powołującego Spółkę. Ponad 90% działalności opiera się na realizacji zadań powierzonych przez samorząd z zakresu zadań własnych gminy. Działalność poza tą sferą, czyli realizowana działalność komercyjna nie przekracza 10% przychodów spółki.

W art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) wskazano, że w kontrolowanej osobie prawnej nie może zaistnieć bezpośredni udział kapitału prywatnego. W niniejszym przypadku Gmina Giżycko posiada 100% udziałów w Spółce, tym samym warunek został spełniony.

 

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

19.11.2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze  zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

 

 

Z up. Wójta Gminy Giżycko

   Dariusz Grygiencza

   Sekretarz Gminy Giżycko

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2019 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 502
04 listopada 2019 15:22 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
04 listopada 2019 15:22 (Dorota Tkaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 listopada 2019 15:17 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany